Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a kollekt.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit. A regisztrációval, illetve a webáruházon keresztül leadott rendelésekkel a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Vásárló között.

A Webshop az árak, díjak módosításának jogát fenntartja.
A Webshop külföldről is elérhető, ám kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el.

Céginformációk:

A Webáruház címe:
https://kollekt.hu
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Üzemeltető: Kollekt.Hu
Székhely címe: 369B Bexley Road, DA8 3EZ, UK

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
E-mail: [email protected]

A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező:

Személynév
Telefonszám
E-mail cím
Szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó)
Jelszó

1. Ha a Vásárló megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a szolgáltató között. Amennyiben a megrendelést visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Vásárló szabadul ajánlati kötöttsége alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
2. A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Vásárló számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja
4. Készletfogyás okán nem teljesíthető rendelés esetén a termék beszerzéséig, vagy raktárra érkezéséig érvényes marad a rendelés, amíg a Vásárló ezt külön nem kérvényezi. A termék beérkezése után a Vásárló értesítése telefonon történik meg.

“Előrendelés” státuszban lévő termékeknél a Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. A feltüntetett megjelenési dátum tájékoztató jellegű, így a tényleges dátum változhat! Az “Előrendelés” státuszban leadott rendeléseknél a készletfogyás okán nem teljesíthető rendelések a termék beszerzéséig, vagy raktárra érkezéséig érvényesek maradnak, ha a Vásárló nem kérvényezi lemondását. A termék beérkezése után a Vásárló értesítése emailben történik meg.

A Vásárló bármilyen indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén a Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Vásárlónak 14 napon belül kell elküldenie a Webáruházunak. A Vásárlónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a Webáruháznak. Ilyen esetben a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli, kivéve ha a Webáruház vállalta e költségek visszatérítését. Amennyiben a Vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módotól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Elállás esetén a Webáruház legkésőbb 14 napon belül visszafizeti a Vásárló által kifizetett teljes összeget kivéve a kiszállítás költségét. A Webáruház követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek — ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyaszó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát — megtérítését.

A termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez.

A Vásárló hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kérhet cserét, kivéve, ha a termék nincs raktárkészleten. Igényelheti a termék arányos árleszállítását vagy a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől ( vásárlástól) számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A web áruház üzemeltetőjével szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől (vásárlástól) számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a web áruház üzemeltetőjétől vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék cseréjét kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vásárló a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a web áruház üzemeltetőjével szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A web áruház üzemeltetője kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja (a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania ),hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén, a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén a web oldal üzemeltetője jótállásra köteles. A jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen e-mailben ([email protected]) bejelenteni reklamációját. Díjmentesen visszaszállítatjuk a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.